Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นางฑิภาธา จ้อยนุแสง
ท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส
Responsive image
นางอำภา บุญรักษา
ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ
Responsive image
นายผดุงเกียรติ ทองภู
ท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม
Responsive image
นายธวัชชัย พรมดี
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร
Responsive image
นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา
ท้องถิ่นอำเภอพังโคน
Responsive image
นางสาวเอกมณี ศรีกุดหล้า
ท้องถิ่นอำเภอโคกศรีสุพรรณ
Responsive image
นายทินวัฒน์ แสงศิลา
ท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า
Responsive image
นายกรภัทร ภัทรธนาภินันท์
ท้องถิ่นอำเภอกุดบาก
Responsive image
นายสุรจิตร จาเพียราช
ท้องถิ่นอำเภอโพนนาแก้ว
Responsive image
นางศิริพร หงส์ทอง
ท้องถิ่นอำเภอสว่างแดนดิน
Responsive image
นายทินวัฒน์ แสงศิลา
ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์
Responsive image
นางสาวชนัญชิดา พิมสุคะ
ท้องถิ่นอำเภอภูพาน
Responsive image
นางกิติพร เขจรศาสตร์
ท้องถิ่นอำเภอกุสุมาลย์
Responsive image
นางยวนจิตร โพธิราชา
ท้องถิ่นอำเภอส่องดาว
Responsive image
นายปิยวัฒน์ ดองเทียน
ท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย
Responsive image
นายธีระศักดิ์ วันเมืองเก่า
ท้องถิ่นอำเภอบ้านม่วง
Responsive image
นางอาภา วิสุกัน
ท้องถิ่นอำเภอเต่างอย


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th