Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/20776,20777,20774 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/20778 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว20807,20808,20809 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปื งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนพัฒนาภาคาค
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1332 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันายน 2563
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/20974 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 21067 -21069 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan - eMENSCR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1333 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเสนอแบบประวัติคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563
30 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว21074 ,210 78,21079 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทาปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาชั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/1326 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง แบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFOระบบใหม่)
29 ต.ค. 2563 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓./ว ๒๐๘๐๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th